Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Atelier Lilibo
Lien Butsraen
Steenhuisdreef 70, 9031 Drongen
lien@atelierlilibo.com    
0478/797161
BE 0770.236.319
KBO: 0770.236.319


Artikel 1: Algemene bepalingen

De website www.atelierlilibo.com is eigendom van Atelier lilibo, een eenmanszaak met BTW BE 0770.236.319, en biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van www.atelierlilibo.com (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier lilibo moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Atelier lilibo aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De prijs is afhankelijk van de geselecteerde materiaalkeuze. De prijs van het juweel, verschijnt van zodra alle variabelen zijn aangeduid. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier lilibo niet. Atelier lilibo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier lilibo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Bovendien kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen aangezien deze gefotografeerd kunnen zijn door verschillende fotografen of op verschillende momenten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via lien@atelierlilibo.com

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelknop’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Atelier lilibo. Indien je geen e-mail van ons ontvangt, gelieve ons te contacteren via lien@atelierlilibo.com. De artikelen worden bij de klant geleverd op basis van het door de klant ingegeven leveradres.

De klant kan de bestelling betalen via bancontact, onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling.

Atelier lilibo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Atelier lilibo verbindt zich ertoe het aangekochte juweel uit de webshop uiterlijk vier à vijf weken na de bevestigingsmail te laten leveren bij de klant, tenzij anders aangegeven. Al onze juwelen worden op maat gemaakt, hierdoor is deze termijn nodig om een bestelling af te ronden.

Artikelen besteld via www.atelierlilibo.com worden geleverd in België en Nederland. Voor leveringen buiten België of Nederland neemt de klant best contact op via lien@atelierlilibo.com om de mogelijkheden te bespreken. De levering gebeurt door Bpost of postNL. Voor bestellingen vanaf €100 neemt Atelier Lilibo de verzendkosten op zich. Bij een aankoop van minder dan €100 bedraagt de verzendkost naar een adres in België €5, voor een verzending naar een adres in Nederland bedraagt dit €7,50. Atelier lilibo is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes bij Bpost of postNL.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant zonder uitstel worden gemeld via lien@atelierlilibo.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Atelier lilibo.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier lilibo te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier lilibo.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Atelier lilibo (Steenhuisdreef 70, 9031 Drongen; lien@atelierlilibo.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier lilibo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier lilibo: Steenhuisdreef 70, 9031 Drongen. Verzendingen met een waarde van meer dan €75 dienen verzekerd verstuurd te worden. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier lilibo zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Atelier lilibo alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier lilibo alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Atelier lilibo betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Atelier lilibo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (= maatwerk);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de lien@atelierlilibo.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier lilibo: Steenhuisdreef 70, 9031 Drongen. Verzendingen met een waarde van meer dan €75 dienen verzekerd verstuurd te worden.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Atelier lilibo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst

Eventuele klachten kunnen gericht worden aan Atelier lilibo via het telefoonnummer +32478797161, via e-mail op lien@atelierlilibo.com of per post op het volgende adres: Steenhuisdreef 70, 9031 Drongen

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier lilibo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier lilibo zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Atelier lilibo, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en, indien hiervoor toestemming werd gegeven, het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier lilibo, Steenhuisdreef 70 9031 Drongen, lien@atelierlilibo.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u www.atelierlilibo.com bezoekt en laat ons ook toe www.atelierlilibo.com te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier lilibo om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Het Vredegerecht tweede kanton te Gent of de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent is bevoegd bij gerechtelijke geschillen, afhankelijk van de vordering.

atelierlilibo.com maakt gebruikt van cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan' om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies. Gebruik van cookies: Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u www.atelierlilibo.com bezoekt en laat ons ook toe www.atelierlilibo.com te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Voor meer info verwijzen wij u graag verder naar onze algemene voorwaarden.

Sluiten